Othello Sealing Technology (Shanghai) Co., Ltd.
>> AMG1
>> AMG2
>> A108
>> A110
>> A120
>> AM3N
>> AM7N
>> AM74-D
>> A58U/A59U
>> A122
>> AGLF
Add´╝ÜShanghai Jinshan Ting Lin Zhenlin
Shing Road 251, 17
Tel´╝Ü021-60471688 60471687
Fax´╝Ü021-60471687
E-mail´╝Üchinaosero@163.com
Web´╝Üwww.chinaosero.com

AM3N

edittime´╝Ü2013/8/21 9:25:51    clicks´╝Ü887

back
pre´╝ÜA120     next´╝ÜAM7N
All Rights Reserved´╝ÜOsero Seal Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Addr´╝ÜShanghai Jinshan Ting Lin Zhenlin Shing Road 251, 17
Tel´╝Ü021-60471688  60471687  Fax´╝Ü021-60471687    E-mail´╝Üchinaosero@163.com    Web´╝Üwww.chinaosero.com
[Login]    Tech´╝ÜQiju