Othello Sealing Technology (Shanghai) Co., Ltd.
>> AMG1
>> AMG2
>> A108
>> A110
>> A120
>> AM3N
>> AM7N
>> AM74-D
>> A58U/A59U
>> A122
>> AGLF
Add´╝ÜShanghai Jinshan Ting Lin Zhenlin
Shing Road 251, 17
Tel´╝Ü021-60471688 60471687
Fax´╝Ü021-60471687
E-mail´╝Üchinaosero@163.com
Web´╝Üwww.chinaosero.com

A120

edittime´╝Ü2013-8-21 11:34:51    clicks´╝Ü820

back
pre´╝ÜA110     next´╝ÜAM3N
All Rights Reserved´╝ÜOsero Seal Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Addr´╝ÜShanghai Jinshan Ting Lin Zhenlin Shing Road 251, 17
Tel´╝Ü021-60471688  60471687  Fax´╝Ü021-60471687    E-mail´╝Üchinaosero@163.com    Web´╝Üwww.chinaosero.com
[Login]    Tech´╝ÜQiju